สำนักปลัด
 • นางจุฬาภรณ์ กุลศิริ

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวอรอุมา ชูแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวมัญฑิตา วงศ์อินทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวศศิธร แข็งมาก

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายกิตติพงษ์ พาลเสือ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางอรวรรณ ขุนทองแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวอรวรรณ อุดมทองสกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจิระเดช จันทร์ใหม่

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวนิตยา อินทรักษ์

  นักการ

 • นางสาวเบญจมาศ สุทธิรักษ์

  คนงานทั่วไป

 • นายภูวดล สโมสร

  พนักงานขับรถยนต์​