สมาชิกสภา
 • นายทวีศักดิ์ พลายเมือง

  ประธานสภา อบต.เขาตอก

 • นายทร สระทองเทียน

  รองประธานสภา อบต.เขาตอก

 • นายโอภาส อนุชาญ

  ปลัด อบต.เขาตอก/เลขานุการสภาฯ

 • นายวุฒิชัย จันทร์เดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางวรณัน จินดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางนิภา เดชสงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวสุดารัตน์ นพฤทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3