หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายโอภาส อนุชาญ

  ปลัด อบต.

 • นางจุฬาภรณ์ กุลศิริ

  รองปลัด อบต.

 • นางจุฬาภรณ์ กุลศิริ

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายจรงค์ หอมหวล

  ผู้อำนวยการกองช่าง