ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน จำนวน 13 รายการ (โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนซอยตาหมอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพ้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการบินสู่ฝัน สานความรู้ สู่อนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตาพัฒน์ปลอดอักษร หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ซื้อชุดนักกีฬา เสื้อกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณค่ายลูกเสือบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมชาย - สามแยกขี้หมู หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๓ สายหมู่ที่ ๔ บ้านท่ากลิ้ง ตำบลคลองไทร - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๑๓๓-๐๑ (สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน) หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโหนดการ้อง-นบต้นเขลียง หมู่ที่ 1

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-09

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-12