ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
8 พฤศจิกายน 2561

0


ประวัติความเป็นมา

        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีวิวัฒนาการมาจากสภาตำบล  เนื่องจากรัฐบาลในช่วงสมัยนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น  จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลที่มีอยู่เดิม  และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่  เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล  และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้  มาจนถึงฉบับที่  5  พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

              ตำบลเขาตอกได้รับประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล                        เขาตอก  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   ปัจจุบัน  อาคารที่ทำการตั้งอยู่ที่  77  หมู่ที่  3  ถนนบ้านนา –                                เคียนซา  ตำบลเขาตอก  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีพื้นที่ทั้งหมด 68  ตารางกิโลเมตร