ข้อบัญญัติ
ประกาศข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564
9 กรกฎาคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่อง  ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564
9 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
30 พฤศจิกายน 542

0


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563

มีผลบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ