จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่1)
28 ธันวาคม 2566

0


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 25  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2566 อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  ใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน      16  โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  หมวด 8 ข้อ 97 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปี2566
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปี2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
25 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ