รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
ผลประเมิน ITA ประจำปี 2562
8 พฤศจิกายน 3105

0


      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประกอบด้วย องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จังหวัด กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้คะแนนรวม 65.38 ระดับ C ซึ่งสามารถดูประกาศและผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (หน้า 111) ได้จากลิงค์https://www.nacc.go.th/downl…/article/Article_ITA_171062.pdf