รายงานทางการคลัง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 พฤศจิกายน 2566

0


รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เอกสารแนบ
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566
24 ตุลาคม 2566

0


รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 ตุลาคม 2566

0


ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (2566)
17 กรกฎาคม 2566

0


รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (2566)

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
22 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (2566)
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
2 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินและรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน ได้ที่นี่

การรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปนะจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปนะจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์าการบริหารตำบลเขาตอก เรื่องการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564
23 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์าการบริหารตำบลเขาตอก เรื่องการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
21 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
21 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564
1 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

รายงานเงินสะสมงวดเดือน กันยายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมงวดเดือน กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 ตุลาคม 2564

0


รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
17 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
7 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ