รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2วันที่25 ธันวาคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2566
25 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2วันที่29 สิงหาคม 2566
18 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1วันที่ 9 สิงหาคม 2566
29 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2566
29 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1 วันที่ 26 มิถุนายน2566
9 สิงหาคม 2566

0


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1 วันที่ 26 มิถุนายน2566  

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
26 มิถุนายน 2566

48


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

วันที่  27 เมษายน 2566

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
27 เมษายน 2566

48


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

วันที่  9  มีนาคม  2566

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก สมัยสามัญ สมัยที่1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1ที่ 1
27 เมษายน 2566

49


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2566

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2566

43


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

วันที่  27  ธันวาคม 2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
27 ธันวาคม 2565

44


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่  16  ธันวาคม  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
27 ธันวาคม 2565

39


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่  16 ธันวาคม 2565

วลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
16 ธันวาคม 2565

40


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

วันที่  21  กันยายน  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
21 กันยายน 2565

38


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ ๒

วันที่  6  กันยายน  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
6 กันยายน 2565

38


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 21

วันที่  15  สิงหาคม  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
16 สิงหาคม 2565

38


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ ๒

วันที่  23 พฤษภาคม  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
16 สิงหาคม 2565

37


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

วันที่  17  พฤษภาคม  2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
17 พฤษภาคม 2565

40


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 2

วันที่  24  มกราคม  2565 

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก ครั้งแรก วันที่ 4 ม.ค. 2565
24 มกราคม 2565

38


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ครั้งแรก

วันที่  4 มกราคม 2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
24 มกราคม 2565

40


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1

วันที่  11  มกราคม 2565

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ