มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 ตุลาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ตุลาคม 2564

121


             เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565 สามารถป้องกันการทุจริต   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ  2564 เพื่อปรับปรุงการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

 

เอกสารแนบ