นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
31 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
16 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
7 เมษายน 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
19 มกราคม 2566

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
12 มกราคม 2565

119


              ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

 

เอกสารแนบ