การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
26 เมษายน 3108

118


เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2565  นายณรงค์ศักดิ์   วรงค์พงศ์ธร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนี้

1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่

3.ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

4.ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิต สาธารณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
30 เมษายน 2564

218


 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก