หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
9 ตุลาคม 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
23 มีนาคม 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
14 กุมภาพันธ์ 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
119-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
12 ตุลาคม 2565

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 119-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
137-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กฯ
12 ตุลาคม 2565

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 137-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กฯ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
123-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
12 ตุลาคม 2565

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 123-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
134-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
12 ตุลาคม 2565

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 134-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
124-ประกาศ ก.ถ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 ตุลาคม 2565

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 124-ประกาศ ก.ถ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
120-ประกาศ ก.จ ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
12 ตุลาคม 2565

49


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 120-ประกาศ ก.จ ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
121-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
12 ตุลาคม 2565

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 121-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
135-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
12 ตุลาคม 2565

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 135-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
136-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
12 ตุลาคม 2565

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 136-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
125-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
12 ตุลาคม 2565

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 125-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
126-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
12 ตุลาคม 2565

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 126-ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
127-มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
12 ตุลาคม 2565

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 127-มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
129-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๔
12 ตุลาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 129-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2565

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2565

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ตุลาคม 2565

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ