การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
4 ตุลาคม 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3 เมษายน 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
024 (2) แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 024 (2) แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 เมษายน 2565

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ