การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุุกข์ ประจำปี พ.ศ.2565
27 มกราคม 2566

44


รายงานรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุุกข์ ประจำปี พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
6 กุมภาพันธ์ 2562

316


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6 กุมภาพันธ์ 2562

295


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ