มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
6 พฤษภาคม 2562

264


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
19 กุมภาพันธ์ 2562

264


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5 กุมภาพันธ์ 2562

281


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
9 มกราคม 2562

269


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9 มกราคม 2562

285


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
8 มกราคม 2562

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
8 มกราคม 2562

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
8 มกราคม 2562

263


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ