นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 มกราคม 2565

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9 มีนาคม 2563

341


โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้า

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9 มีนาคม 2563

337


เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
2 ตุลาคม 2562

289


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ขององค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก

เอกสารแนบ
แผ่นผับการเสริมสร้างและการรักษา วินัย ของข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
10 เมษายน 2562

300


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นผับการเสริมสร้างและการรักษา วินัย ของข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ