งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
30 กันยายน 2565

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานที่ราชการ ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ที่นี่

มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
26 ธันวาคม 2562

353


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ การปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งในอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานแรก ที่จัดการกับสาธารณภัยในพื้นที่ จะต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสีย และผลกระทบจากสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เอกสารแนบ