แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
29 ตุลาคม 2565

80


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)
15 กันยายน 2565

50


     เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี   (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกต่อไป

 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
11 เมษายน 2565

131


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กาบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 กุมภาพันธ์ 2563

289


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

เรื่อง  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 52  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารที่เป็นความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ข้อที่ 2 ระบบการรับฟังความคิดเห็นหรือสอบถามเป็นหนังสือหรือมีข้อร้องทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงขอประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าที่ได้  

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ตุลาคม 2562

287


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศอบต.เขาตอก เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
12 เมษายน 2562

314


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก   อำเภอเคียนซา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
12 เมษายน 2562

333


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

                   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

 

 

 

                           

 

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
18 มีนาคม 2562

280


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 มีนาคม 2562

265


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ที่นี่

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
10 มกราคม 2562

326


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564
3 กันยายน 2561

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่1-2
3 กันยายน 2561

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่1-2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่3
3 กันยายน 2561

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานประเมินผลตนเอง อบต ยางค้อม
3 กันยายน 2561

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานประเมินผลตนเอง อบต ยางค้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
27 กุมภาพันธ์ 2561

327


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10 มกราคม 2561

347


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
3 สิงหาคม 2560

322


ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การแสดงเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

เอกสารแนบ