คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ อบต.เขาตอก ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15 เมษายน 2563

270


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.เขาตอก ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

ประกาศ อบต.เขาตอก ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
15 เมษายน 2563

288


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.เขาตอก ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่