วิสัยทัศน์/พันธกิจ
6 กันยายน 2561

0


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนา การเกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณีวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ ชีวิตชุมชนเข้มแข็ง ด้วยระบบบริการจัดการที่ดีทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2. ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการ การศึกษา บริการสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพและรายได้พอเพียง

2. การคมนาคมและสาธารณูปโภคมีความสะดวกทั่วถึง

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การพัฒนา มาสู่ความพึงพอในตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

วิสัยทัศน์
8 กันยายน 2560

0


“การคมนาคมสะดวกทุกที่ สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ สุขภาพจิตและกายดีมีสาธารณูปโภคครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีและการศึกษา ท้องถิ่นพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”