แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
5 มกราคม 2564

240


                  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รองปีงบประมาณ พ.ศ.  2564-2566)   โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน   มีการกำหนดตำแหน่ง   การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล   และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  และตามพระราช    บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542  และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฏ) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้ตำแหน่งพนักงาน  ส่วนตำบลให้เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกให้เหมาะสมอีกด้วย

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่    มีประสิทธิภาพ    มีความคุ้มค่าสามารถลด  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบ  สนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

                                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

 

 

เอกสารแนบ