ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 กันยายน 2566

35


            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18  เดือน กันยายน พ..ศ.2566

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กันยายน 2565

96


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
22 กรกฎาคม 2564

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 กันยายน 2563

323


            ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 และนายอำเภอเคียนซา ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอเคียนซา ที่ สฎ 0023.10/1304 ลงวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 กันยายน 2562

352


อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 กันยายน 2561

383


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14 กันยายน 2560

389


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ