การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564
22 กุมภาพันธ์ 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 มกราคม 2564

259


                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ2561   ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

                      บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรียบร้อยแล้ว

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
20 ธันวาคม 2562

292


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 29 (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 ธันวาคม 2561

363


                      บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยทั่วกัน

 

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561
3 กันยายน 2561

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือน เมษายน 2561
14 พฤษภาคม 2561

324


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ