แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่1/2567)
22 มกราคม 2567

9


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีประกาศ      ลงวันที่ 18  เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 17 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2566 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่1/2567  โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2566 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086  ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239  ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 ตุลาคม 2566

35


            องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการรวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน  

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 ตุลาคม 2565

106


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565
28 กันยายน 2564

162


          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 ทำให้การดำเนินการมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นเกิดการประสานงานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 ตุลาคม 2563

304


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ขอประกาศแผนกรดำเนินนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
18 พฤศจิกายน 2562

312


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.เขาตอก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14 ตุลาคม 2562

351


เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 ตุลาคม 2561

358


องค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ตุลาคม 2560

364


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ