กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
25 พฤศจิกายน 3106

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค?ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
15 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค?ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3 มกราคม 2563

0


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารแนบ
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
5 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พงศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ