Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
กิจการสภา
   ประกาศสภา อบต.เขาตอก
   รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก
งานการเจ้าหน้าที่
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 152 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

นายณรงค์ศักดิ์  วรงค์พงศ์ธร นายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาตอก ผู้นำท้องที่ บุคลากร อบต.เขาตอก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม  2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักสงฆ์จันทธาราราม(คลองจัน) ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs