Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
กิจการสภา
   ประกาศสภา อบต.เขาตอก
งานการเจ้าหน้าที่
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 2) 26 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 3) 25 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าน้ำมณฑา หมู่ที่ 2 (ดู : 4) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 หมู่ที่ 1 (ดู : 2) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 3) 19 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 1) 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ดู : 1) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7375 สุราษฎร์ธานี (ดู : 5) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0062 (ดู : 7) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (ดู : 7) 24 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค (ดู : 3) 21 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 (ดู : 10) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 (ดู : 10) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงวงแคน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 (ดู : 8) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (ดู : 10) 7 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2566 (ดู : 7) 5 เม.ย. 2566
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) (ดู : 14) 15 ก.พ. 2566
ประกาศซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ดู : 18) 10 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง-ดอนบ้าน (ดู : 29) 16 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม (ดู : 22) 16 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องเขา (ดู : 35) 16 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชูอ่อน (ดู : 16) 16 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงพัน หมู่ 5 (ดู : 20) 13 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะ (ดู : 16) 13 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (ดู : 49) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 17) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 19) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ดู : 17) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (ดู : 17) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 17) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 19) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 18) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 19) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน-ใสนุ่น หมู่ที4 (ดู : 23) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) (ดู : 17) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 17) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0005 (ดู : 17) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย (ดู : 20) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 21) 30 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 28 พ.ย. 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 22 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 (ดู : 24) 22 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 30) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 43) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 37) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถ อบต.เขาตอก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 34) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 30) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 28) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 33) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 31) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 30) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 43) 26 ก.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43) 9 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 37) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 36) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 34) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 36) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกพร้อมติดตั้ง (ดู : 38) 6 ก.ย. 2565
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (ดู : 37) 31 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs