Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
กิจการสภา
   ประกาศสภา อบต.เขาตอก
   รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก
งานการเจ้าหน้าที่
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานลอยกระทง (ดู : 2) 22 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 2) 9 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 3) 8 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โปรดระมัดระวัง ข้างหน้าผิวจราจรชำรุด พร้อมโครงไม้ (ดู : 10) 24 ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล "กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566" (ดู : 12) 18 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอก (เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566) (ดู : 13) 12 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แผนงานเคหะและชุมชน) (ดู : 14) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานบริหารทั่วไป) (ดู : 14) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานกิจการประปา) (ดู : 14) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุก (รถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ) (ดู : 13) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานบริหารทั่วไป) (ดู : 13) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งานบริหารงานคลัง) (ดู : 10) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 13) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 16) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 14) 29 ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รถบรรทุกจัดเก็บขยะชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 16) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 15) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) (ดู : 16) 31 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเต๊นท์ (ดู : 14) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ (ดู : 10) 29 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 14) 28 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 31) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 16) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 17) 23 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 19) 23 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 18) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 20) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ที่จัดการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566 (ดู : 20) 11 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาของนักกีฬา ชุดกีฬาของผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน (แข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเคียนซา ประจำปี 2566) (ดู : 18) 11 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 20) 11 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0047 (ดู : 27) 11 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอก (เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566) (ดู : 25) 10 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ดู : 37) 4 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 23) 21 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8020 สุราษฎร์ธานี (ดู : 21) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 24) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 21) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 21) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกในรูปแบบวีดีทัศน์ (ดู : 21) 19 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7375 สุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 13 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย (ดู : 21) 10 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ่อทิ้งขยะและคันบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๑ (ดู : 22) 6 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0032 (ดู : 23) 4 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 30) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 25) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 60) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 24) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 31) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 26) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 26) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 23) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วม)ห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 27) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 27) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 26) 31 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 27) 26 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4717 สุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 25 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 28) 25 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าน้ำมณฑา หมู่ที่ 2 (ดู : 32) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 หมู่ที่ 1 (ดู : 27) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 31) 19 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs