Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
กิจการสภา
   ประกาศสภา อบต.เขาตอก
   รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก
งานการเจ้าหน้าที่
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู : 6) 31 ต.ค. 2566
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก (LPA) ประจำปี 2566 (ดู : 14) 10 ต.ค. 2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17) 5 ต.ค. 2566
ประกาศฯ รายชื่อประชาชนผู้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยฆ(วาตภัย) ที่จะได้รับความเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชเ้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ (ดู : 33) 11 ส.ค. 2566
ประกาศฯ รายชื่อประชาชนผู้ประสบสารธารภัย(วาตภัย) ที่จะได้รับความเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (2) (ดู : 42) 30 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ดู : 39) 15 มิ.ย. 2566
การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ดู : 128) 9 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคน พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ดู : 97) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศฯ รายชื่อประชาชนผู้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยฆ(วาตภัย) ที่จะได้รับความเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชเ้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ (ดู : 95) 19 พ.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 46) 20 มี.ค. 2566
ประกาศฯ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ดู : 43) 11 มี.ค. 2566
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 54) 17 ก.พ. 2566
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 31) 24 ม.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เขาตอก (ดู : 181) 11 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 32) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเคียนซา เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคปากและเท้าเปื่อย (ดู : 76) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการด้านสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ฯ (ดู : 111) 10 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในตำบลเขาตอกขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (ดู : 69) 27 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 69) 25 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน🎉🎉 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์ เพื่อให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการนำหลัก 3 R คือ Reduce Reuse Recycle หรือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาการทิ้งขยะรวมขยะทั่วไป ในการนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียกไว้ในครัวเรือนของท่าน (ดู : 67) 17 ต.ค. 2565
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 243) 7 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 108) 6 ก.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
แอปพลิเคชั่น"บัตรคนพิการ" แทนการถือบัตรฉบับจริง พร้อมใช้งานแล้ว (ดู : 85) 3 ส.ค. 2565
การตรวจสอบสนถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 92) 26 ก.ค. 2565
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ดู : 104) 19 ก.ค. 2565
มติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท 6 เดือน (ดู : 91) 19 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การให้บริการลานกีฬาองค์ารบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 40) 22 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ดู : 43) 20 มิ.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 87) 14 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น และ QR code ร่างกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... (ดู : 94) 14 มิ.ย. 2565
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเขาตอก (ดู : 28) 9 มิ.ย. 2565
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเขาตอก (ดู : 28) 2 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 40) 12 พ.ค. 2565
การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 (ดู : 113) 2 พ.ค. 2565
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2565 (ดู : 124) 2 พ.ค. 2565
ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ชั่วคราว) (ดู : 154) 7 มี.ค. 2565
📣อบต.เขาตอก ประชาสัมพันธ์📣 เรื่อง ขอปิดที่ทำการ อบต.เขาตอก ตั้งแต่วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 2 วันทำการ และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป (ดู : 158) 21 ก.พ. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 34) 7 ม.ค. 2565
`สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 102) 7 ม.ค. 2565
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 242) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 100) 5 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 41) 30 ก.ย. 2564
5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องเตรียมให้พร้อม (ดู : 107) 7 ก.ย. 2564
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 118) 10 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 136) 5 ส.ค. 2564
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 220) 9 ก.ค. 2564
การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 121) 20 พ.ค. 2564
แหล่งท่องเทียวในตำบลเขาตอก (ดู : 99) 10 พ.ค. 2564
แผ่นพับการประหยัดพลังงาน (ดู : 104) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเนื่องในวัน word water day วันอนุรักษ์น้ำโลก ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 จ้า (ดู : 104) 22 มี.ค. 2564
การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 96) 6 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 216) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ดู : 384) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 351) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก LPA ประจำปี 2563 (ดู : 330) 2 ต.ค. 2563
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 349) 10 ส.ค. 2563
เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 312) 9 ก.ค. 2563
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 288) 26 มิ.ย. 2563
ขอเชิญทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 305) 8 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs