Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
กิจการสภา
   ประกาศสภา อบต.เขาตอก
   รายงานการประชุมสภา อบต.เขาตอก
งานการเจ้าหน้าที่
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
(065-406-3913)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) (ดู : 6)
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก (LPA) ประจำปี 2566 (ดู : 14)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานลอยกระทง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงแม่เลี้ยงเดี่่ยวและพ่อเลี้ยงเดี่่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมาไม่ขับ Drink No Drive
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน (แข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่่วยงานและกลุ่มมวลชนฯ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาแนวสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.เขาตอก จัดกิจกรรม 🙏🙏ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565🙏🙏 เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมหมู่บ้านตำบลเขาตอก (หมู่ที่ 1 - 6) เพื่อแนะนำตัวในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งนายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เขาตอก เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (ดู : 125)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 105)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 146)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดิโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก คลิ๊กที่นี่
   
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs