Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานการเจ้าหน้าที่
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
(065-406-3913)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 4)
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเคียนซา เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคปากและเท้าเปื่อย (ดู : 27)
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการด้านสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ฯ (ดู : 64)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) (ดู : 5)
ประกาศซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง-ดอนบ้าน (ดู : 16)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงแม่เลี้ยงเดี่่ยวและพ่อเลี้ยงเดี่่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมาไม่ขับ Drink No Drive
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมพัฒนาแนวสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.เขาตอก จัดกิจกรรม 🙏🙏ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565🙏🙏 เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมหมู่บ้านตำบลเขาตอก (หมู่ที่ 1 - 6) เพื่อแนะนำตัวในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งนายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เขาตอก เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอด ตำบลละ 1 คน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 52)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 94)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 94)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
เกษตรสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มนายก เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสัญญา ไชยยศ เบอร์โทร. 082-4191692
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งลูกป้าคล้าย เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นสินค้า OTOP หมู่่่่ที่่ 1 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณสุนันทา สุขคง เบอร์โทร. 081-7888458
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ว่าวไทยและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา เป็นสินค้า OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอาทร ย้อยญาติ เบอร์โทร. 087-2781495
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ผลิตภัณฑ์ยายกะตาชาผักเหลียง เป็นสินค้า OTOP หมู่่ที่ 5 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณกฤตยาพร ชูช่่วย เบอร์โทร. 088-4413212
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดิโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs