Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานการเจ้าหน้าที่
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
การประชุมหมู่บ้านตำบลเขาตอก (หมู่ที่ 1 - 6) เพื่อแนะนำตัวในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งนายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เขาตอก เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 175 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ศักดิ์ วรงค์พงศ์ธร นายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาตอก ปลัด อบต.เขาตอก และพนักงานส่วนตำบลเขาตอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านตำบลเขาตอก (หมู่ที่ 1 - 6) เพื่อแนะนำตัวในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งนายก อบต.เขาตอก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เขาตอก เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาตอก อีกทั้งร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ของตำบลเขาตอก และร่วมดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการการกิจการประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 2, 4, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาตอก อบต.เขาตอก ยินดีรับใช้ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ทาง อบต.เขาตอก อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านในทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs