Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 1) 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 (ดู : 7) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 13) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 13) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 12) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ 4/2563 (ดู : 12) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 9) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 (ดู : 9) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 11) 8 มิ.ย. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 9) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ดู : 10) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 13) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 14) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 13) 18 พ.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (ดู : 10) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ดู : 20) 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 20) 27 เม.ย. 2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 (ดู : 17) 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-8020 สฎ (ดู : 22) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ (ดู : 21) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) (ดู : 180) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) (ดู : 19) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) (ดู : 20) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 25) 2 เม.ย. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 7) 1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ดู : 24) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) (ดู : 24) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 (ดู : 27) 23 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาตอก (ดู : 24) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน (ดู : 23) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 26) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนลาดยางสายเคียนซา - บ้านนาเดิม เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด (ดู : 34) 13 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประหยัด หมู่ที่ 4 (ดู : 32) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1 (ดู : 27) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 (ดู : 28) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 (ดู : 27) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 (ดู : 28) 5 มี.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 9) 2 มี.ค. 2563
แก้ไขร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29) 2 มี.ค. 2563
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 28) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 34) 18 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 29) 18 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 32) 18 ก.พ. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (ดู : 10) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่3/2563 (ดู : 36) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 38) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 83) 28 ม.ค. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่2/2563 (ดู : 42) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 36) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก (ดู : 45) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 41) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก (ดู : 37) 3 ม.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 11) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 32) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 32) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) (ดู : 36) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 -6 (ดู : 47) 13 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs