Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานการเจ้าหน้าที่
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย (ดู : 2) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 2) 30 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4) 28 พ.ย. 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 22 พ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจัน - ใสนุ่น หมู่ที่ 4 (ดู : 3) 22 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 9) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 18) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 16) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถ อบต.เขาตอก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 11) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 8) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 7) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 10) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 8) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 8) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ดู : 19) 26 ก.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22) 9 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 17) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 14) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2565 (ดู : 13) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 15) 7 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกพร้อมติดตั้ง (ดู : 13) 6 ก.ย. 2565
ร่าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (ดู : 14) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 15) 30 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 (ดู : 21) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 20) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 15) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 17) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด (ดู : 19) 19 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับงานประปา) (ดู : 15) 16 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 20) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre mixed) (ดู : 24) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์แข่งขัน(โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน) (ดู : 24) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 33) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาของ อบต.เขาตอก (ดู : 35) 11 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ดู : 28) 8 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8020 สุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา (ดู : 33) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 33) 23 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทาสีอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 31) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปา (ดู : 33) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2565 (ดู : 41) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมหินผุเขาตอกพร้อมเกลี่ย (ดู : 33) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 27) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 36) 9 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 46) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 35) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 29) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 41) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 36) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้บริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 48) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 52) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 49) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 47) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 47) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 61) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 74) 17 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ดู : 107) 7 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อบต.เขาตอก (ดู : 77) 7 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs