Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 3) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 3) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและตรายางเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 5) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 3) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 3) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-๑๙ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 3) 8 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 8) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 (ดู : 10) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 (ดู : 9) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 (ดู : 8) 28 ต.ค. 2564
จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนไปไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 7) 27 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 (ดู : 3) 18 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 (ดู : 5) 18 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 (ดู : 3) 18 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก (ดู : 12) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 10) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 10) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 15) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 14) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 15) 1 ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 11) 29 ก.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 14) 29 ก.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 13) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลเขาตอก โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 16) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (ดู : 16) 21 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเชาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก (ดู : 14) 15 ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมปะผุและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 12) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 13) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 12) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 14) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 15) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 13) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 12) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 15) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 11) 5 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีตซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 20) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 16) 19 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๗๕ สุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 8 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ดู : 27) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 19) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตซอยบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 22) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) (ดู : 24) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 22) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ดู : 28) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 65) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 58) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 41) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ (ดู : 39) 28 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-๑๙ (ดู : 59) 28 เม.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 53) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2-2564 (ดู : 48) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 41) 31 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก (ดู : 39) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 37) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กว - 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001–60–0002 (ดู : 41) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ดู : 37) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 (ดู : 40) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ดู : 34) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 (ดู : 47) 11 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 50) 5 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs