Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 8020 สุราษฎร์ธานี (ดู : 3) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา (ดู : 3) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 4) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 2) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปา (ดู : 2) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2565 (ดู : 2) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมหินผุเขาตอกพร้อมเกลี่ย (ดู : 2) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 2) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 3) 9 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 2) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 2) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 3) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้บริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 18) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 18) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 19) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 17) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 21) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 30) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 44) 17 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ดู : 73) 7 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อบต.เขาตอก (ดู : 47) 7 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 52) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 49) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 90) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 96) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 88) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและตรายางเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 73) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 71) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 69) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค Covid-๑๙ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 70) 8 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 72) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 (ดู : 74) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 (ดู : 75) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 (ดู : 71) 28 ต.ค. 2564
จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนไปไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 71) 27 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 (ดู : 68) 18 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 (ดู : 73) 18 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าสม หมู่ที่ 5 (ดู : 70) 18 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างถนนตำบลเขาตอก (ดู : 79) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 79) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 75) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 79) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 78) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 78) 1 ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 76) 29 ก.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 79) 29 ก.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 80) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลเขาตอก โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 80) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (ดู : 80) 21 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเชาตอก-ทุ่งทอง หมู่ที่ 3,5 ตำบลเขาตอก (ดู : 79) 15 ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมปะผุและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 4718 สุราษฎร์ธานี (ดู : 80) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 76) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 77) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 87) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 80) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 88) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 82) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 100) 9 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs