Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) (ดู : 2) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ดู : 7) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 39) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 29) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู : 14) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๗๑๘ สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๓ (ดู : 16) 28 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-๑๙ (ดู : 30) 28 เม.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 25) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2-2564 (ดู : 17) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 31 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก (ดู : 16) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 14) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กว - 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001–60–0002 (ดู : 15) 29 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ดู : 14) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 (ดู : 20) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ดู : 14) 15 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 11 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 19) 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 18) 5 มี.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 (ดู : 22) 5 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 18) 2 มี.ค. 2564
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 (ดู : 14) 1 มี.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 (ดู : 11) 25 ก.พ. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 (ดู : 12) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 16) 18 ก.พ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 (ดู : 20) 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-8020 สุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ดู : 29) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ (ดู : 32) 26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 28) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 26) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 40) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 28) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 25) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 29) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้-เกาะแก้ว หมู่ 1-2 (ดู : 32) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปา (ดู : 47) 7 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 48) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1-2564 (ดู : 54) 6 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ (ดู : 51) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-52-0002 (ดู : 39) 30 ธ.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ (ดู : 41) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ (ดู : 50) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 47) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564) (ดู : 54) 3 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 57) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 61) 26 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) (ดู : 47) 25 พ.ย. 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 64) 18 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ (ดู : 48) 12 พ.ย. 2563
ราคาลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 (ดู : 51) 10 พ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 52) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 48) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 47) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง ไฟประดับ เต้นท์พร้อมผูกผ้า โต๊ะเก้าอี้ (ดู : 48) 27 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 (ดู : 49) 21 ต.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 73) 9 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 74) 7 ต.ค. 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 138) 1 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs