Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 (ดู : 26) 2 พ.ค. 2565
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2565 (ดู : 18) 2 พ.ค. 2565
ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ชั่วคราว) (ดู : 61) 7 มี.ค. 2565
📣อบต.เขาตอก ประชาสัมพันธ์📣 เรื่อง ขอปิดที่ทำการ อบต.เขาตอก ตั้งแต่วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 2 วันทำการ และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป (ดู : 61) 21 ก.พ. 2565
`สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 8) 7 ม.ค. 2565
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 119) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 9) 5 ต.ค. 2564
5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องเตรียมให้พร้อม (ดู : 20) 7 ก.ย. 2564
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 15) 10 ส.ค. 2564
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 120) 10 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 9) 5 ส.ค. 2564
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 104) 9 ก.ค. 2564
การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 9) 20 พ.ค. 2564
แหล่งท่องเทียวในตำบลเขาตอก (ดู : 10) 10 พ.ค. 2564
แผ่นพับการประหยัดพลังงาน (ดู : 10) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเนื่องในวัน word water day วันอนุรักษ์น้ำโลก ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 จ้า (ดู : 8) 22 มี.ค. 2564
การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 11) 6 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 101) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ดู : 272) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 222) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก LPA ประจำปี 2563 (ดู : 213) 2 ต.ค. 2563
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 249) 10 ส.ค. 2563
เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 219) 9 ก.ค. 2563
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 191) 26 มิ.ย. 2563
ขอเชิญทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 196) 8 มิ.ย. 2563
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2563 (ดู : 143) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 179) 29 พ.ค. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563 (ดู : 220) 2 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเปิดรับบริการสำหรับ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 245) 2 เม.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ครั้งที่ 2) (ดู : 240) 17 มี.ค. 2563
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 220) 10 มี.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 309) 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนแยกขยะก่อนทิ้ง (ดู : 191) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.เขาตอก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี 2562 (ดู : 353) 29 ต.ค. 2562
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 285) 17 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 263) 1 ต.ค. 2562
ประกาศอบต.เขาตอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 357) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 232) 22 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 236) 5 ก.ค. 2562
ขอเชิญท่านเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 333) 16 เม.ย. 2562
แหล่งท่องเที่ยว (ดู : 176) 7 มี.ค. 2562
ประเพณีไทยทรงดำ (ดู : 180) 14 ก.พ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 518) 4 ก.พ. 2562
รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (ดู : 283) 4 ม.ค. 2562
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 290) 20 ธ.ค. 2561
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 265) 26 พ.ย. 2561
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (ดู : 251) 16 พ.ย. 2561
รายงานผลความพึงพอใจการบริการ (ดู : 248) 6 พ.ย. 2561
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี 2561 (ดู : 272) 19 ต.ค. 2561
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 272) 19 ต.ค. 2561
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 224) 11 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs