Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   สินค้า Otop
   แบบฟอร์ม​ต่างๆ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานการเจ้าหน้าที่
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   จ่ายขาดเงินสะสม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.เขาตอก
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการด้านสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ฯ (ดู : 4) 10 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในตำบลเขาตอกขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (ดู : 6) 27 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 12) 25 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน🎉🎉 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์ เพื่อให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการนำหลัก 3 R คือ Reduce Reuse Recycle หรือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาการทิ้งขยะรวมขยะทั่วไป ในการนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาตอก ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียกไว้ในครัวเรือนของท่าน (ดู : 11) 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 39) 6 ก.ย. 2565
แอปพลิเคชั่น"บัตรคนพิการ" แทนการถือบัตรฉบับจริง พร้อมใช้งานแล้ว (ดู : 25) 3 ส.ค. 2565
การตรวจสอบสนถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 33) 26 ก.ค. 2565
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ดู : 38) 19 ก.ค. 2565
มติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท 6 เดือน (ดู : 32) 19 ก.ค. 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 32) 14 มิ.ย. 2565
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น และ QR code ร่างกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... (ดู : 31) 14 มิ.ย. 2565
การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565 (ดู : 53) 2 พ.ค. 2565
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2565 (ดู : 55) 2 พ.ค. 2565
ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ชั่วคราว) (ดู : 101) 7 มี.ค. 2565
📣อบต.เขาตอก ประชาสัมพันธ์📣 เรื่อง ขอปิดที่ทำการ อบต.เขาตอก ตั้งแต่วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 2 วันทำการ และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป (ดู : 100) 21 ก.พ. 2565
`สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 40) 7 ม.ค. 2565
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 161) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 41) 5 ต.ค. 2564
5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องเตรียมให้พร้อม (ดู : 51) 7 ก.ย. 2564
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 52) 10 ส.ค. 2564
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 169) 10 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 44) 5 ส.ค. 2564
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 148) 9 ก.ค. 2564
การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 49) 20 พ.ค. 2564
แหล่งท่องเทียวในตำบลเขาตอก (ดู : 37) 10 พ.ค. 2564
แผ่นพับการประหยัดพลังงาน (ดู : 47) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเนื่องในวัน word water day วันอนุรักษ์น้ำโลก ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 จ้า (ดู : 40) 22 มี.ค. 2564
การคัดแยกขยะต้นทาง (ดู : 43) 6 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 143) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ดู : 313) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 265) 17 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.เขาตอก LPA ประจำปี 2563 (ดู : 260) 2 ต.ค. 2563
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 289) 10 ส.ค. 2563
เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 260) 9 ก.ค. 2563
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 229) 26 มิ.ย. 2563
ขอเชิญทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 240) 8 มิ.ย. 2563
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2563 (ดู : 186) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 (ดู : 220) 29 พ.ค. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563 (ดู : 258) 2 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเปิดรับบริการสำหรับ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 286) 2 เม.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ครั้งที่ 2) (ดู : 281) 17 มี.ค. 2563
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 259) 10 มี.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 351) 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญชวนแยกขยะก่อนทิ้ง (ดู : 240) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.เขาตอก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี 2562 (ดู : 398) 29 ต.ค. 2562
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 331) 17 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 307) 1 ต.ค. 2562
ประกาศอบต.เขาตอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 407) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 274) 22 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 276) 5 ก.ค. 2562
ขอเชิญท่านเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 373) 16 เม.ย. 2562
แหล่งท่องเที่ยว (ดู : 215) 7 มี.ค. 2562
ประเพณีไทยทรงดำ (ดู : 234) 14 ก.พ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 562) 4 ก.พ. 2562
รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (ดู : 323) 4 ม.ค. 2562
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 333) 20 ธ.ค. 2561
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 308) 26 พ.ย. 2561
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (ดู : 291) 16 พ.ย. 2561
รายงานผลความพึงพอใจการบริการ (ดู : 290) 6 พ.ย. 2561
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี 2561 (ดู : 315) 19 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs