Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลเขาตอก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 (ดู : 2) 9 ก.ค. 2563
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 0) 26 มิ.ย. 2563
ขอเชิญทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 13) 8 มิ.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563 (ดู : 24) 2 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเปิดรับบริการสำหรับ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 28) 2 เม.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ครั้งที่ 2) (ดู : 34) 17 มี.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 39) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.เขาตอก เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ อบต.เขาตอก ประจำปี 2562 (ดู : 80) 29 ต.ค. 2562
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 74) 17 ต.ค. 2562
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 60) 1 ต.ค. 2562
ประกาศอบต.เขาตอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 52) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 22 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55) 5 ก.ค. 2562
ขอเชิญท่านเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 71) 16 เม.ย. 2562
แหล่งท่องเที่ยว (ดู : 1) 7 มี.ค. 2562
ประเพณีไทยทรงดำ (ดู : 1) 14 ก.พ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 311) 4 ก.พ. 2562
รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (ดู : 106) 4 ม.ค. 2562
การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 101) 20 ธ.ค. 2561
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 89) 26 พ.ย. 2561
“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (ดู : 75) 16 พ.ย. 2561
รายงานผลความพึงพอใจการบริการ (ดู : 47) 6 พ.ย. 2561
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ประจำปี 2561 (ดู : 90) 19 ต.ค. 2561
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 105) 19 ต.ค. 2561
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 52) 11 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : Khao_tok@hotmail.co.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs