Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก 77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ : 077 310 931  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนอัตรากำลัง
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานบุคลากร
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
   รายงานความพึงพอใจของประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 32)
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 47)
ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 26)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 24)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
โครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอด ตำบลละ 1 คน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนตำบลเขาตอกเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ประชุมผุ้นำท้องที่ท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการหิ้วปิ่นโต กินเที่ยง ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 48)
ประกาศฯ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 118)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 (ดู : 153)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดิโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
77 หมู่ 3 ถนนบ้านนา-เคียนซา ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260โทรศัพท์ : 077 310-931 โทรสาร : 077-310931
E-mail Address : saraban_06841403@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khaotok.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs